Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Hornborg Forsamlingshus

§ 1 Navn og hjemsted

Institutionens navn er HORNBORG FORSAMLINGSHUS. Dets hjemsted er Hornborg, 8762 Flemming. Institutionen Hornborg Forsamlingshus med tilhørende grund matr. 22K Hornborg by og sogn, samt øvrige aktiver og passiver, overtaget fra andelsselskabet Hornborg Forsamlingshus, er selvejende.

§ 2 Institutionens formål

Forsamlingshusets formål er at virke for lokalsamfundet, herunder at drive forsamlingshuset, dels som sociale og kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet generelt, dels med udlejning til private fester, samt arrangere forsamlingshusets egne arrangementer. Overskuddet falder udelukkende til forsamlingshuset.

§ 3 Kapitalforhold

Institutionen overtog samtlige aktiver og passiver fra andelsselskabet Hornborg Forsamlingshus. Medlemmer har ingen andel i institutionens formue eller eventuelle driftsoverskud, ligesom de heller ikke hæfter for institutionens gæld eller driftsunderskud.

§4 Medlemmer

Medlemmer som kan optages, er alle myndige personer i Hornborg sogn, samt personer der efter generalforsamlingens opfattelse, kan antages at have tilknytning til lokalsamfundet. Medlemsskab er personlig og kan ikke overdrages. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Der skal føres protokol over bestyrelsens medlemmer.

§5 Generalforsamlingen

Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i forsamlingshuset en gang årligt, inden udgangen af februar. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering på Hornborg’s facebookside og i forsamlingshusets udhæng med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden, såfremt den afviger fra den nedenfor angivende.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning og godkendelse heraf
  3. Aflæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Evt.

§ 5a 

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge forud for generalforsamlingen. Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Såfremt dirigenten eller en blandt forsamlingen kræver det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 5b

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter anmodning herom, og den kan afholdes ifm. den ordinære generalforsamling samme dag. Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse i den lokale presse med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødende antal. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. §5a dog jfr. §8.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer og 2 suppleanter. Derud over vælges der 1 revisorer. Bestyrelsens medlemmer og revisor vælges for 2 år af gangen. I det den største eller mindre del afgår skiftevis. Et lige antal i lige årstal og et ulige antal i de ulige årstal. Suppleanter vælges ligeledes for 2 år af gangen. Den første gang trækkes der lod om, hvem der træder ud og dette skrives i protokollen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formanden, næstformand, samt evt. medlemmer til underudvalg. Bestyrelsen afholder møde så ofte som formand eller 3 medlemmer ønsker det. Dens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og det på bestyrelsesmøderne passerede føres til protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for Forsamlingshusets drift og vedligeholdelse, samt for at der er tegnet forsvarlige forsikringer på bygninger og inventar, samt ansvarsforsikring.

§ 7 Tegningsregel

Der føres referat fra bestyrelsesmøderne – disse godkendes af bestyrelsen på det næstkommende bestyrelsesmøde. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt nye låneoptagelser tegnes institutionen dog den samlede bestyrelse.

§ 8 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægter kan foretages på generalforsamlingen, med mindst ⅔ del af de afgivne stemmer. Dette skal dog varsles i dagspressen 14 dage før. Efter samme regel kan institutionen opløses, dog således at den selvejende institutions midler ved opløsning anvendes til kulturelle formål i Hornborg sogn efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 9 Regnskabsåret

Institutions regnskabsår er kalenderår. Dvs. 0101xx-3112xx.

Vedtaget på generalforsamlingen den 23.02.2023